Saturday, October 17, 2009

Monday, August 17, 2009

Thursday, March 12, 2009

Wednesday, March 11, 2009

International Women's Day '09

Ang hinungdan sa pagmartsa, 175 ka langyaw nga trabahanteng kababayen-an ang nasunog sa Triangle Shirt Factory sa Distrito sa New York. Gitrangkahan sa nagdumala ang mga bintana para walay mangawat ug mapasiguro nga walay mu-iskapo sa oras nga tingtrabaho. Wala sila nakagawas, nangamatay ug nasunog.

Sa Europa, daghang kababayen-an ang nag-antos ug trabaho bisan barato ang sweldo tungod sa kalisod.

Kini nga trahedya, maoy nahimong hinungdn sa pagprotesta sa lain-laing grupo sa kababyen-an sa tibuok kalibutan. Sa Marso 8, 1910, usa ka grupo sa Germany nga panguluhan ni Clara Zetkin, maoy nagpasi-ugda nga ang Marso 8, maoy isaulog nga International Women's Day.
Sa

Sa tuig 1975, ang United Nations (Kahugpunan sa mga Nasyon) mideklarar nga 1975 ngadto 1985 mao ang International Women's Decade. Sa pagkakaron 169 ka nasud ang nagsaulog sa maong okasyon hasta diri sa Pilipinas pinasubay sa maong balaud.

Ang International Women's Day maoy panawagan, pakigbisog para mahatagan ug kaangayan ang kahimtang sa panarbaho sa kababayen-an sama sa maayong pagtratar kaseguruhan, maki-angayung kita ug nagkaigong serbisyo ug respito sa katungod sa kababayen-an.

Gisaulog nato kini aron mapaila nga kinahanglan ta makahibalo sa atong katungod ug dignidad. Hatagan nato ug bili ang kontribusyon sa babaye ngadto sa pamilya, katilingban, ug nasud.

Ang pinakadakung tumong ining kasaulogan mao ang pagpakita nga ang babaye kaabag sa kalalakin-an sa pakigbisug alang sa makiangayon ug malinawon nga katilingban.